EN LIKVÄRDIG SKOLA


Vi vill att alla barn och elever oavsett bakgrund eller var man bor ges likvärdiga möjligheter att nå toppen av sin förmåga. Insatser för barn i behov av särskilt stöd ska tidigt uppmärksammas, och vid behov utökas och förbättras, oberoende av skola eller bostadsområde. Det är viktigt att satsningar fortsätter göras inom elevhälsan för att öka den psykiska hälsan. Luppundersökningar visar år efter år alarmerande siffror för framför allt flickor. Kontakten mellan elevhälsan och Regionens verksamheter ska vara smidig och snabb.
 
Vi ska ha en likvärdig skola i hela kommunen som är kompensatorisk, där resurser fördelas utifrån där behoven är som störst. Vi ska arbeta för förebyggande insatser i skolan - fler vuxna i skolan och rätt lärare på rätt plats. Det behövs mer tid för varje elev för att alla ska klara grundskolan och få gymnasiekompetens
.
 

 

Åtgärder

  • Bygga fler skolor och skapa en bättre läromiljö. Kommunens olika delar ska samverka för en långsiktig plan för byggnation av förskolor/skolor. Hänsyn ska tas till möjlighet för flexibla lärmiljöer för att kunna tillgodose varje barns behov. Den fysiska lärmiljön kan se olika ut beroende på behov.
 
  • Hållbara satsningar på jämlika skolor. När Halmstad fortsätter att växa och nya skolor planeras, uppstår ett unikt tillfälle att öka integrationen och jämlikheten i skolan så att barn från olika fast närliggande bostadsområden möts på samma skola. I detta är också skapandet av profilskolor ett verktyg.
 
  • Gymansieskola på högskolenära område. Det finns ett framtida behov av ytterligare en större gymnasieskola i Halmstads kommun. Fördelningen av utbildningsplatser och program, exempelvis yrkesprogram, ska överensstämma bättre med
 
  • Öka vuxennärvaron i skolan. Öka personaltätheten och närvaron av vuxna så att pedagogen kan lägga sin tid och kraft på undervisningen och att stärka elevernas förmågor. Det kan handla om olika funktioner beroende på behoven, tex elev- eller skolassistenter.
 
  • Förbättrad elevhälsa. Förbättra den psykiska hälsan bland barn och elever genom att kuratorer och andra funktioner inom elevhälsan ökar sin närvaro på skolor med stora behov.
  ​​​​​​​
  • Fler barn i förskolan. Fler barn ska gå i förskola för att öka språkutvecklingen. Förskolan ska erbjudas på tider som överensstämmer med tillsynsbehovet, dvs även på obekväm arbetstid.
 
  • Läxhjälp på fritids. Vi behöver stärka och utveckla fritidshemmen och rekrytera behöriga fritidspedagoger för att bland annat leva upp till de krav som läroplanen ställer. Kvalificerad läxhjälp ska vara en del av fritids.
​​​​​​​ ​​​​​​​
  • Sänkta avgifter för kulturskolan. Kulturskolan ska ges förutsättningar att öka antalet aktiviteter och inkludera fler barn och unga samt att minska köerna. Långsiktigt vill vi ha en avgiftsfri kulturskola för att tillgängliggöra kultur för alla.
     
​​​​​​​