EN SKOLA ATT VARA STOLT ÖVER


Halmstads kommun ska ha en likvärdig förskola och skola där alla barn och elever oavsett bakgrund har möjlighet att nå toppen av sin förmåga. När Halmstad fortsätter att växa så ska också skolan växa med kvalitet och hållbarhet. Förutsättningarna för undervisning, arbetsmiljö, utemiljö, elevhälsa och tillgång till digitala verktyg, ska vara likvärdiga. Alla elever ska mötas av höga förväntningar, skickliga lärare och arbetsro i klassrummet, i stimulerande lärmiljöer. Skolan ska präglas av demokrati, delaktighet och jämlikhet.
 
Utbildning lönar sig. För den enskilda och för vår kommun. Utbildning ger frihet och fler valmöjligheter. För samhället leder utbildning till bättre matchning och högre tillväxt. Den svenska modellen innebär att vi konkurrerar med kunskap och kompetens, inte med sänkta löner. Utbildning är alltså nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv.


 

Åtgärder

 • Nya skolor ska vara hållbara och tillkomma där behoven finns. En långsiktig och sammanhållande plan för etableringen av nya förskolor, grund- och gymnasieskolor ska tas fram. Med beslutskraft och godare framförhållning kan vi arbeta för att baracker blir färre och på sikt försvinner.
   
 • Hållbara satsningar på jämlika skolor. När Halmstad fortsätter att växa och nya skolor planeras, uppstår ett unikt tillfälle att öka integrationen och jämlikheten i skolan så att barn från olika fast närliggande bostadsområden möts på samma skola. I detta är också skapandet av profilskolor ett verktyg.
 
 • Gymnasieskola på högskolenära område. Det finns ett framtida behov av ytterligare en större gymnasieskola i Halmstads kommun. Vi vill se den på ett område nära Högskolan i Halmstad. Där finns stora möjligheter till synergieffekter.
 
 • Förbättrad undervisning och satsningar på goda lärmiljöer. Öka personaltätheten och närvaron av vuxna så att pedagogen kan lägga sin tid och kraft på undervisningen och att stärka elevernas förmågor. Det kan handla om olika funktioner beroende på behoven, tex elev- eller skolassistenter. Utvecklingsinsatser ska också ske på fritids.
 • Ökad gymnasie- och högskolebehörighet. Genom att rikta insatser mot skolor med låga resultat och stora utmaningar.
 • Förbättrad elevhälsa. Förbättra den psykiska hälsan bland barn och elever genom att kuratorer och andra funktioner inom elevhälsan ökar sin närvaro på skolor med stora behov.
 
 • Insatser för barn i behov av särskilt stöd ska tidigt uppmärksammas och vid behov utökas och förbättras.
​​​​​​​
 • Integration. För framgång i mottagandet av barn/elever som är nyanlända och till flerspråkiga elever behöver befintliga former för stöd utvecklas.
 
 • Försök med läxfritt på några skolor. Vi vill pröva och följa upp möjligheten att skolor avstår från hemuppgifterna till eleverna, med ansvar för att utveckla metoder för inläsning och repetition som sker under skoltid.
​​​​​​​
 • I Särskolan som är en egen skolform är det viktigt att det finns rätt kompetens och tillräcklig bemanning.
​​​​​​​
 • Rekrytering av personal till förskola och skola genom utvecklad samverkan med gymnasieskolan och högskolan.
​​​​​​​
 • Öka jämställdheten i skolan. Motverka sexuella trakasserier och sexuellt våld genom satsning på undervisning i sex- och samlevnad.  Vi föreslår riktade insatser för att öka andelen manliga pedagoger.
​​​​​​​
 • Ett livslångt lärande. Genomföra ett kraftigt kunskapslyft med fler utbildningsplatser inom vuxenutbildning och yrkeshögskola. Dessa utbildningar måste ha ett fokus på att täcka det kompetensbehov som finns på arbetsplatser i kommunen. Mer om vuxenutbildningen står att läsa i nästa kapitel.
​​​​​​​
 • SFI kombinerat med praktik. Det enklaste sättet att ta till sig svenska språket är genom att komma ut på en arbetsplats och få använda språket i vardagen. Utöver de språkliga fördelarna så introduceras de nyanlända snabbare till den svenska arbetsmarknaden.