LIVSKVALITET FÖR ÄLDRE


Halmstads kommun ska ha en äldreomsorg med både hög och likvärdig kvalitet. Den som jobbat ett långt arbetsliv ska känna sig trygg med att välfärden går att lita på. Vi vill göra satsningar på såväl de äldre som på personalen för att både den som får service och den som ger ska känna sig mer trygg. Socialdemokraterna i Halmstad anser att vård och omsorg ska drivas i kommunal regi och i hela kommunen, även serviceorter.

Vidare kommer tekniken och digitaliseringen vara ett viktigt bidrag för att kunna bibehålla och utveckla en god äldreomsorg. De mänskliga mötena har även i fortsättningen en överordnad betydelse för människor, samtidigt som tekniken kan bidra till att både öka tryggheten för äldre och samtidigt möjliggöra fler sociala möten och kontakter. Att minska kunskapsklyftorna på detta område ser vi som en viktig demokratifråga.


 

Åtgärder

  • Bedriva vård och omsorg i kommunal regi. Vinstintresset styr idag bort från behovsprincipen och det ska vi ändra på. För vård och omsorg i kommunen ska brukarnas behov vara styrande.
 
  • Fast hemtjänstkontakt. Personalen behöver tid att lära känna den äldre och skapa kontinuitet för personen i behov av vård och stöd. Äldre ska ha möjlighet att påverka hur hemtjänsten planeras.
 
  • Avveckla vinstrivande aktörer. Vi vill avveckla LOV-modellen inom äldreomsorgen i Halmstad då inte finns någon politisk styrning eller kostnadskontroll.
 
  • Främja hälsa och livskvalitet för äldre. Mat och aptit är viktig för äldre och därför ska äldre kunna engageras i matlagning på boenden. Aktiviteter tillsammans med olika föreningar ska uppmuntras. Alla äldreboenden ska ha en fast läkare utsedd av Regionen.
 
  • Satsa på samarbete med pensionsärsorganisationer och anhörigcentrum. . Vi ska se till att pensionärsorganisationer och anhörigcentrum, med avlösarservice, får tillräckligt med bidrag och stöd för att kunna arbeta med att motverka ensamhet hos äldre, samt att hjälpa anhöriga och vänner som vårdar.
 
  • Ökad samverkan med Regionen. Samordning och samverkan mellan Halmstads kommun och Regionen ska förstärkas och förtydligas. Idag råkar personer i kläm och det får inte hända.
 
  • Satsa på digitaliering. Digitalisering är viktigt att arbeta med för framtiden men det ska vara en användarvänlig digitalisering och den ska inte utesluta grupper, varken äldre eller kommunens personal.  Äldre ska få möjlighet att hantera det digitala och servicen ska öka med hjälp av digitalisering. Personalen ska kunna arbeta effektivare och ha glädje av det digitala i sin arbetsutövning.