EN TRYGG KOMMUN ATT ÅLDRAS I


Halmstads kommun ska ha en äldreomsorg med både hög och likvärdig kvalitet. Den som jobbat ett långt arbetsliv ska känna sig trygg med att välfärden går att lita på. Vi vill göra satsningar på såväl de äldre som på personalen för att både den som får service och den som ger ska känna sig mer trygg.

De äldre ska i större utsträckning än idag få bestämma över sitt boende. Färdigbehandlade patienter ska känna en trygghet i att det finns plats på korttidsboende när man behöver.

Vidare kommer tekniken och digitaliseringen vara ett viktigt bidrag för att kunna bibehålla och utveckla en god äldreomsorg. De mänskliga mötena har även i fortsättningen en överordnad betydelse för människor, samtidigt som tekniken kan bidra till att både öka tryggheten för äldre och samtidigt möjliggöra fler sociala möten och kontakter. Att minska kunskapsklyftorna på detta område ser vi som en viktig demokratifråga. 

Åtgärder

  • Spridning av äldreboenden på fler platser i kommunen, inte bara i de centrala delarna av Halmstad.
 
  • Bättre planering för äldreboenden i hela kommunen. Vi vill avveckla LOV-modellen för äldreboende i Halmstad.
 
  • För att uppnå en jämlik äldreomsorg behövs fler insatser för att sprida kunskap och tillgång till ny teknik. Även pensionärsorganisationerna, brukar- och anhörigföreningar kan här, med rätt stöd och insatser från kommunen, spela en viktig roll.
 
  • Korttidsboende: Vi vill utreda möjligheten till att ett korttidsboende vid Hallands sjukhus Halmstad startas.
 
  • Mindre stress och otrygghet. Avskaffa delade turer och minutstyrda scheman. Vårdpersonal skall erbjudas heltid. En mindre stressad personal är gynnsamt både för de anställda och för de äldre.
 
  • Skapa ett LSS-boende för personer med åldersförändringar både fysiskt och psykiskt. Vi vill se en bättre kvalitet i omsorg och tryggare tillvaro för dessa personer.
 
  • Äldreomsorg för de som inte är i behov av särskilt stöd.  Vi ser positivt på att privata aktörer vill bygga trygghetsboenden i Halmstad.
 
  • Inför flexibel hemtjänst. Inriktningen ska vara att ge äldre större påverkansmöjlighet på hur hemtjänst planeras.
 
  • Fotsatt låga taxor i äldreomsorgen. Storleken på plånboken ska inte avgöra kvalitén på omsorgen.