ARBETE OCH FÖRSÖRJNINGAtt ha ett arbete och en försörjning är grundläggande behov för alla i yrkesverksam ålder. Genom att fler har arbete ökar inkluderingen och klassklyftor kan minska. Även ett sommarjobb kan vara viktigt för att senare kunna få arbete. Genom tidigare insatser inom vägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv så ska vi uppnå en bättre matchning på arbetsmarknaden. Alla som vill byta riktning i livet och läsa upp betyg eller läsa något helt nytt ska få möjlighet till det genom en vuxenutbildning i världsklass.
 

För att skapa trygghet, inkludering, framtidstro och självförtroende för framför allt unga, måste vi skapa lättillgängliga inkörsportar till arbetsmarknaden. Det kan vi göra genom att ge fler arbetslösa arbetslivspraktiker i kommunen, särskilt personer som behöver utveckla språket. Vi ska ordna fler lärlingsplatser och praktikplatser/arbetsplatsförlagt lärande. Vi ska öka andelen personer med funktionsnedsättning som anställs i kommunen. Samverkan mellan skola och näringsliv måste stärkas.

 
Halmstads kommun som arbetsgivare ska vara attraktiv. Vi ska fortsätta arbeta för att sänka sjuktalen.  Vi vill se fler Insatser i arbetsmiljön med åtgärder såväl på hela arbetsplatser, som friskfrämjande direkt för medarbetarna. För välmående personal har ledarskapet stor betydelse liksom att du som anställd känner inflytande över arbetet. Vi vill stimulera fler försök med självstyrande arbetslag och intraprenader I kommunen.

Åtgärder

 • Satsa på vuxenutbildning för företagens kompetensbehov. De yrkesinriktade utbildningar som ges ska också vara anpassade efter företagens behov av kompetens. Särskilt fokus ska riktas mot långtidsarbetslösa, så att dessa så snabbt som möjligt kan få en egen försörjning.
 • Ordna sommarjobb för unga. Ett sommarjobb kan vara viktigt för att senare kunna få arbete. Därför vill vi på sikt erbjuda en sommarjobbs garanti för alla ungdomar mellan 16–18 år.
 
 • Verka för en stalig verksamhet i Halmstad. Genom att aktivt arbeta för att få en statlig verksamhet lokaliserad till kommunen kan vi skapa fler arbetsmöjligheter.
 • Fler unga ska få gymnasiekompetens. För de flesta krävs att man har någon utbildning utöver grundskola för att få sitt första arbete. Gymnasiet är därför viktigt för vägen till arbete. Det gör det särskilt angeläget att fler kan klara en gymnasieutbildning, en yrkesutbildning som kan leda direkt till arbete eller en högskoleförberedande utbildning som kan leda till vidare utbildning
 • Öka antalet lärlingsplatser/praktikplatser i kommunen. För att skapa trygghet, inkludering, framtidstro och självförtroende för framför allt unga, måste vi skapa lättillgängliga inkörsportar till arbetsmarknaden. Det kan vi göra genom att ge fler arbetslösa arbetslivspraktiker i kommunen, särskilt personer som behöver utveckla språket. Vi ska ordna fler lärlingsplatser och praktikplatser/arbetsplatsförlagt lärande
 
 • En inkluderande arbetsgivare. Vi ska öka andelen personer med funktionsnedsättning som anställs i kommunen.
 • Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Personalen är den svenska välfärden! För att bli en attraktiv arbetsgivare måste man skapa attraktiva jobb. Vi är skyldiga personalen rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Det gör vi genom att ge dem bättre arbetsvillkor, inflytande över arbetet, bättre scheman och trygga anställningar.
 • Heltidarbete som norm. Genom att vi tagit beslut om Heltidarbete som norm kan vi nu arbeta vidare med att ge personalen förhållanden som gör att de orkar arbeta heltid, samt att timanställningar minskar till förmån för tillsvidareanställningar.  Minutstyrda scheman ska försvinna.
 • Ge personalen utvecklingsmöjligheter på betald arbertstid. Vi vill skapa utvecklingsmöjligheter/karriärmöjligheter genom exempelvis vidareutbildning med bibehållen lön och användandet av riktade statsbidrag för studier som äldreomsorgslyftet. Vi måste bli bättre på att behålla vår personal då en hög personalomsättning är till skada för tryggheten i välfärden.
 • En bättre arbetsmiljö. Bättre arbetsmiljö som innebär yrkesutveckling och tillräcklig grundbemanning är sådant vi socialdemokrater ska jobba för. Delade pass och tidsstyrda scheman ska avvecklas helt. Chefer ska ha rimligt antal medarbetare, så att de hinner engagera sig i sin personals mående och förutsättningar. Vid utökade arbetsuppgifter inom kommunen ska också resurser följa med
 
 • Fler studentmedarbetare. Vi vill att Halmstads kommun attraherar nyutexaminerade och studenter att jobba i välfärden genom att öka antalet studentmedarbetare.