ALLA SOM KAN JOBBA SKA JOBBAMålet för vår arbetsmarknadspolitik är att skapa ett arbetande Halmstad. Med fler jobb så får vi råd med en god välfärd. Det innebär också en möjlighet till självförverkligande för individen. Genom tidigare insatser inom vägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv så ska vi uppnå en bättre matchning på arbetsmarknaden. Alla som vill byta riktning i livet och läsa upp betyg eller läsa något helt nytt ska få möjlighet till det genom en vuxenutbildning i världsklass.
 
De närmaste åren ska många nya anställas av Halmstads kommun. För att vara en attraktiv arbetsgivare som både behåller personal och rekryterar ny, krävs fler insatser. Vi vill satsa på kompetensutveckling, ta bort de delade passen, minska antalet timanställda till förmån för fler hållbara heltider. Kommunen behöver också vidareutveckla sin digitala kompetens och förmåga.
 
Halmstads kommun som arbetsgivare ska vara attraktiv. Vi ska fortsätta arbeta för att sänka sjuktalen.  Vi vill se fler Insatser i arbetsmiljön med åtgärder såväl på hela arbetsplatser, som friskfrämjande direkt för medarbetarna. För välmående personal har ledarskapet stor betydelse liksom att du som anställd känner inflytande över arbetet. Vi vill stimulera fler försök med självstyrande arbetslag och intraprenader I kommunen.

Åtgärder

 • Lyssna av behovet av kompetens. Kommunens vuxenutbildning genomgår nu ett stort förändringsarbete, i det ingår en ny beställarenhet som vi vill ska vara sammankopplad med Halmstads branschorganisationer.
 • Synliggör bristyrken genom studievägledning och Vägledningscentrum.
 • Utveckla Yrkesvux. Vuxenutbildningar som knyts till arbetslivet där en stor del av utbildningen genomförs på ett företag.
 • Bygg ut yrkeshögskolan. med fler utbildningsplatser och större flexibilitet. Vi ser att yrkeshögskolan utgör en mycket användbar språngbräda till kvalificerade arbeten. Vi måste lyssna av näringslivet för att erbjuda efterfrågad kompetens.
 • Omfattande inventering och storsatsning på praktikplatser – Vi vill se en omfattande inventering inom både privat och offentlig sektor för att hitta fler praktikplatser för våra studerande på olika yrkesutbildningar och SFI.
 • Inför fler extratjänster. Regeringen har avsatt stora resurser för att kommuner ska erbjuda extratjänster inom bland annat vård- och omsorg och skola för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Denna personal blir en extra resurs för att stötta under- och sjuksköterskor och annan personal.
 • Skapa förvaltningsövergripande samarbeten för att bredda och utveckla Halmstads dagliga verksamhet för personer med funktionsvariationer. I ett Halmstad för alla så måste deltagarna inom daglig verksamhet få nya utmaningar på sitt arbete.
 • Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare – Skapa trygga anställnings-förhållanden, skapa blandtjänster för stimulering och utveckling. För bästa arbetsmiljö och resursnyttjande behövs ett mer gränsöverskridande arbetssätt.
 • Heltid som norm – Inom kommunkoncernen ska vi ha riktiga heltidstjänster. En trygg personal trivs bättre på sin arbetsplats och det gynnar både personalen själva och medborgaren som mottar tjänsten.
 • Fler trygga anställningar. Vi vill minska andelen timanställningar till förmån för fler tillsvidareanställningar.
 • Genomför en generell lägstanivå på friskvårdsbidraget för alla anställda inom kommunens organisation. En anställds rätt till friskvård ska inte vara beroende på vilken förvaltning man arbetar inom.
 • Arbetskläder till personal i förskola och fritids. Det befintliga paketet som erbjuds personal idag ses över för att även omfatta arbetskläder och skor för oömt bruk utomhus vintertid.
 • Fler studentmedarbetare. Vi vill att Halmstads kommun attraherar nyutexaminerade och studenter att jobba i välfärden genom att öka antalet studentmedarbetare.