INKLUDERING- BOSTAD-TRYGGHET

För att Halmstad ska bli en inkluderande kommun behöver vi förebygga segregation och ha jämställda och jämlika livsvillkor. Vid samhällsplanering ska vi tänka på ett jämlikt samhälle utan segregation. Det ska inte skilja på livslängd eller livskvalitet om man bor på landsbygden, öster eller väster om Nissan. Kommunen ska kraftsamla tillsammans med polis, föreningsliv och bostadsbolag för att Halmstad inte ska ha något utsatt område.

Socialdemokraterna i Halmstad ska satsa på hela kommunen med blandad bostadsbebyggelse för att bygga bort segregationen.  Det ska finnas lekplatser och samlingslokaler i alla bostadsområden. Vi ska bygga hyresrätter för allt från stora familjer till studenter, till rimliga hyror. Vi ska öka byggtakten och det innebär att vi måste ha minst 1000 färdigställda bostäder per år tills vi hunnit i kapp bostadsköerna.

Detaljplanearbetet måste påskyndas så intresserade företag inte tappar intresset. Östra sidan av Halmstad är redan förtätad och ska vi få ned bostadsköerna och även kunna tillåta inflyttning till kommunen måste vi förtäta väster om Nissan.


 

Åtgärder

  • Öka byggtakten. Vi Socialdemokrater vill se en bostadsbyggnationstakt på minst 1000 färdigställda bostäder per år. Det skulle innebära att rådande bostadsbrist byggs bort samtidigt som det tar höjd för ett fortsatt växande Halmstad.
 
  • Detaljplanera för fler bostäder och mer verksamhetsmark. Vi ska säkerställa att HFAB får markanvisning för att kunna bygga långsiktigt över flera år, i genomsnitt minst 250 lägenheter per år. HFAB ska öka byggandet i serviceorter. 
 
  • Bygga bort segregationen. Fokus ska ligga på att bygga blandat med olika upplåtelseformer och för olika inkomstgrupper. Genom blandad bebyggelse i form av både varierande upplåtelseformer samt olika typer av bostäder har man möjlighet att anpassa sin boendesituation genom livets olika skeenden inom ett och samma område. Detta gynnar integration mellan olika åldrar, kulturer och inkomstgrupper.
 
  • Skapa fler studentboenden. För att studenter ska kunna söka sig till Högskolan i Halmstad och senare kunna ta jobb eller starta företag här, måste de också ha någonstans att bo. På sikt vill vi införa en bostadsgaranti för studenter, så att ingen antagen student på högskolan ska behöva tacka nej till sin plats på grund av att det inte finns en bostad att tillgå.
 
  • Bygga klimatsmarta hus. Vi behöver bygga smartare som en del i klimatomställningen. Dessutom kommer det skapa grönare jobb i Halmstad.
 
  • Öka tryggheten inom HFABs bostadsområden. HFAB ska arbeta med frågan om hemlöshet tillsammans med socialförvaltningen och föreningsliv. I detta arbete ska HFAB ha ett särskilt ansvar. För att skapa trygga områden, främja integration och social sammanhållning ska HFAB satsa på spontanidrottsplatser, utemiljöer, samlingslokaler och lekplatser inom HFABs bostadsområden.