DET HÅLLBARA BOENDET

Socialdemokraterna i Halmstad vill att hela kommunen skall leva och utvecklas. Vi vill att alla kommundelar ska utvecklas i en hållbar takt. Oavsett ålder eller ekonomiska förutsättningar skall det finnas förutsättningar för ett tryggt boende. Bostadsbyggandet skall präglas av balans mellan ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
 
Det ekologiskt hållbara samhällsbygget tar tillvara på samhällets resurser utan att i för stor utsträckning tära på dessa och ser till att balansera behovet av en framtida tillgång till dessa resurser mot dagens behov av att expandera vårt samhälle och infrastruktur. Det socialt hållbara samhällsbygget motverkar segregationen och strävar efter att få människor att mötas över ekonomiska och kulturella gränser. Det ekonomiskt hållbara samhällsbygget verkar för att skapa möjligheter för alla till en rimlig kostnad, både för individen och samhället. 

Åtgärder

  • Öka byggtakten. Vi Socialdemokrater vill se en bostadsbyggnationstakt på minst 900 färdigställda bostäder per år. Det skulle innebära att rådande bostadsbrist byggs bort samtidigt som det tar höjd för ett fortsatt växande Halmstad.
 
  • Öka markreserven. Halmstads kommun en minskande markreserv. Halmstads kommun måste ha en god strategi för markförvärv. Det är en grundbult i vår samhällsbyggnadspolitik.
 
  • Bryt segregationen. Fokus ska ligga på att bygga blandat med olika upplåtelseformer och för olika inkomstgrupper. Genom blandad bebyggelse i form av både varierande upplåtelseformer samt olika typer av bostäder har man möjlighet att anpassa sin boendesituation genom livets olika skeenden inom ett och samma område. Detta gynnar integration mellan olika åldrar, kulturer och inkomstgrupper.
 
  • Rimliga bostadskostnader. Hyreskostnaden är en mycket segregerande faktor. En central punkt för en god bostadssocial politik måste vara en strävan mot rimliga hyror. Tillgången av bostäder som bättre speglar behovet minskar möjligheten till överhyror. Bostäder ska byggas för alla inkomstgrupper och inte bara för vissa.
 
  • Närhet till service och livskvalitet. Vid planering av byggnation skall redan befintlig kommunal service och infrastruktur tas i beaktning. Ytterligare en del i livskvalitets-begreppet innefattar närhet till parker, rekreationsområden, handel och nöjen.
 
  • Bygg en plusenergistadsdel. Vi vill sätta frågan om ekologiskt boende på kartan genom att bygga en plusenergistadsdel. Med klimatneutrala hus och plusenergihus i kombination uppnår vi en stadsdel som blir extremt energisnål, med ambitionen att det ska generera ett energiöverskott.  
 
  • Skapa konkurrens på byggmarknaden. HFAB och de kooperativa bostadsföretagen bör användas som ett nav i att utveckla samarbete mellan mindre aktörer för att få dessa att skapa en bättre konkurrens gentemot större aktörer på byggmarknaden.