HELA HALMSTAD SKA LEVA

Vi vill ha ett Halmstad med ett rikt utbud av upplevelser i hela kommunen. Det ska vara enkelt att hitta vandringsstråk, cykelleder och fiskeområden. Samhället ska präglas av trygghet och gemenskap. De västra såväl som de östra stadsdelarna ska erbjuda en bostadsmiljö med utvecklande mötesplatser och en god livsmiljö. Halmstad ska vara en attraktiv livsplats för alla Halmstadbor, såväl som besökare!
 
Vi ser också utvecklingspotential i våra mindre orter i kommunen. Det är viktigt att den kommunala servicen finns tillgänglig även för de som väljer att bosätta sig på andra platser än centrum. Vi vill framförallt se en upprustning av befintliga spontanidrottsplatser såsom tennisplaner, lekplatser och andra offentliga samlingsplatser.
 

Åtgärder

  • Vända Öster mot havet genom att bygga en grön gång- och cykelboulevard som sträcker sig från bostadsområdena ner till Östra stranden.
 
  • Bind samman Centrum-Söder-Västra stranden – Kopplingen mellan centrum och stråket via Söder ner mot Västra stranden ska förstärkas med en boulevard. Vi vill att det havsnära läget ska sätta prägel på Söder genom att tydligare koppla samman stadsdelen med småbåtshamnen. Det ska vara ett marint centrum. På så vis får vi ett trevligt stråk från centrum till västra stranden.
 
  • Nissanstråket – Vi vill fortsätta att utveckla vårt kulturstråk längs med Nissan, från Slottsmöllan till småbåtshamnen.
 
  • Underhåll Prins Bertils stig. Vandringsleden ska bli tillgänglighetsanpassad och underhållas för att göra det än mer attraktivt att vandra längst Halmstads kustlinje.
 
  • Påbörja omvandlingen av Larsfridsområdet på Öster från industri till bostäder, skolor och förskolor.
 
  • Upprusta och utveckla lekparker, vandringsstråk, cykelleder, spontanidrottsplatser och grönytor i hela kommunen.
 
  • Utveckla Bastionen till en mötesplats som binder samman Nissan, Norre katts park och stadskärnan.
 
  • En busslinje till stranden under sommarmånaderna – Vi vill se en busslinje som går följande sträcka: Oskarström-Kvibille-Getinge-Harplinge-Haverdal.