HELA HALMSTAD SKA LEVA

Vi vill ha ett Halmstad med ett rikt utbud av upplevelser i hela kommunen. Stadskärnan ska vitaliseras så att den blir livlig och attraktiv. Det kan man bland annat göra genom att ha enkelt tillgängliga scener på flera mötesplatser, även utomhus, för teater, akrobatik, musik och dans. Bastionen ska vara den stora samlingsplatsen i Halmstad där det finns lekplats, utegym för unga och äldre, toaletter, scener, både stora och små, grillplatser, sittbänkar och bord, gradänger utmed kullarna, ja allt som lockar folk till sig. Halmstad ska vara en attraktiv livsplats för alla Halmstadbor, såväl som besökare!
 
Vi ser också utvecklingspotential i våra mindre orter i kommunen. Det är viktigt att den kommunala servicen finns tillgänglig även för de som väljer att bosätta sig på andra platser än centrum. Vi vill framförallt se en upprustning av befintliga spontanidrottsplatser såsom tennisplaner, lekplatser och andra offentliga samlingsplatser.
 

Åtgärder

  • Ökat och varierat byggande i serviceorter. Bostadsbyggnation ska utveckla serviceorterna där vi också ska uppmuntra klimatneutralt bostadsbyggande. Framför allt måste bostäder byggas i olika former och för olika skeden i livet.
 
  • Ökad tillgänglighet av kommunal service och handel. Om invånare ska kunna bo i serviceorterna måste skola, äldreboende, kommunal och kommersiell service samt kollektivtrafik finnas tillgängliga.
 
  • Nissanstråket – Vi vill fortsätta att utveckla vårt kulturstråk längs med Nissan, från Slottsmöllan till småbåtshamnen.
 
  • Fler mötesplatser. En del i livskvalitetsbegreppet innefattar närhet till rekreationsområden. Samhällskontor/samlingslokaler ska finnas i alla bostadsområden/serviceorter. Det ska finnas mötesplatser för att möta de behov som ungdomar, äldre och övriga invånare har inom skola, äldreomsorg och inom kultur samt idrott.
 
  • Arbeta för att ett kallbadhus kan skapas. Ett kallbadhus har vi socialdemokrater länge efterlyst. Vi kommer att fortsätta arbeta för detta.
 
  • Öka den fysiska tillgängligheten. Halmstad ska vara tillgängligt för alla. Krav ska ställas både vid byggnation och renovering samt i offentlig miljö. Funktionsnedsatta ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor samt full delaktighet i samhället och fler mötesplatser och aktiviteter för funktionsnedsatta ska skapas.
 
  • Utveckla city och skapa fler mötesplatser. Bastionen utvecklas till en mötesplats som binder samman Nissan, Norre katts park och stadskärnan.
 
  • Planera för utomhusbad och fotbollsplan. Eftersom Brottet är mycket populärt och därför trångt, vill vi ha ännu ett utomhusbad. Det är viktigt för att lära barn och även vuxna att simma, men även för att mötas. En annan viktig mötespunkt att skapa är en fotbollsplan med konstgräs för större fotbollsmatcher på Andersberg.