KULTUR, IDROTT OCH FÖRENINGSLIV

Vi vill ha ett levande Halmstad med ett brett föreningsliv. Föreningslivet skapar sammanhang och en meningsfull fritid för många unga och ger dessutom en bättre folkhälsa. Allas möjlighet till fritidsaktiviteter bygger på ett starkt föreningsliv, välanpassade lokaler till rimliga kostnader, goda förbindelser samt ett stort frivilligt engagemang.
 
Riksidrottsförbundets vision för svensk idrott är Svensk idrott - värdens bästa. Vi social-demokrater vill stödja den visionen genom att göra Halmstad till en kommun där barn, unga och äldre kan idrotta på olika sätt och utifrån sina individuella förutsättningar och önskemål.
 
Socialdemokratisk kulturpolitik går ut på att göra konstens olika uttrycksmedel tillgängliga för alla invånare i kommunen och syftar till att stimulera såväl eget skapande som kulturell delaktighet. Vi lever i en polariserad och segregerad värld. Det är ofta i kulturella sammanhang som människor får möta andra perspektiv, erfarenheter och känsloliv. Tillgång till kultur är därför en av de viktigaste förutsättningarna för en levande och stark demokrati. Genom musik, debatt och skaparverkstäder stimuleras vi att göra saker tillsammans – oavsett vilken bakgrund vi har. Därför vill vi också understryka kulturarbetares betydelse för upprätthållandet av vårt demokratiska samhälle.
 
Kulturskolan har en viktig roll i att ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva olika konstuttryck. Vi vill ge fler barn tillgång till kulturskolan och säkra en fortsatt hög kvalitet på dess verksamhet.

Åtgärder

 • Bygg gemensamhetslokaler för skateparkens besökare.
 
 • Bygg nya idrottshallar i Oskarström och Snöstorp.
 
 • Underlätta för föreningar att använda kommunala lokaler som om kvällarna står tomma. Kommunens lokaler ska vara tillgängliga och enkla att boka.
 
 • Rusta upp offentliga idrottsplatser, så som tennisbanor och bouleplaner.
 
 • Ha enkelt tillgängliga scener på flera mötesplatser, även utomhus.
 
 • Återställa bibliotekens öppettider och utöka programverksamheten.
 
 • Utveckla Kulturhusets karaktäristiska funktioner som centrum för skapande för både amatörer och professionella i nuvarande eller andra lokaler.
 
 • Utveckla ett centrum för frilansare - en kulturinkubator! Centrumet kan eventuellt utvecklas i samverkan med Katrinebergs folkhögskola, Dramalogen och/eller studieförbund.
 
 • Halmstads Teater får ett uppdrag att ingå i ett lokalt kulturpolitiskt sammanhang.
 
 • Ett kulturellt centrum utvecklas centrumnära som ett livfullt nav på Kulturstråk Nissan.
 
 • Kommunen arrangerar Kulturnatt varje år. Poängen i sammanhanget är att lyfta fram det lokala kulturlivet och lokala kulturskapare gärna i samverkan med inbjudna profiler.
 
 • Kommunens webbsida ska fråga efter arrangemang som saknas i kommunen. Varje år ska något förslag realiseras av kulturförvaltningen i samarbete med lokala kulturarbetare.
 
 • Bokautomater - För att öka tillgängligheten till bibliotekens böcker för fler människor vill vi genomföra provverksamhet med bokautomater. Dessa skall kunna finnas i tätorter och stadsdelar som saknar filialbibliotek.
 
 • Nolltaxa för ungdomsverksamhet i kommunens lokaler. Vi ser föreningslivets verksamheter som ovärderliga för att skapa ett sammanhållet Halmstad. Den föreningsverksamhet som genomförs för unga personer i åldrar upp till 20 år ska inte avlägga någon avgift för att låna kommunens lokaler.
 
 • En fortsatt positiv utveckling av kulturskolan. Verksamheten ska ges förutsättningar att öka antalet aktiviteter, inkludera fler barn och unga och minska köerna.