EN TRYGG OCH SOCIALT HÅLLBAR KOMMUNVi vill se ett tryggt och säkert Halmstad för alla. Ett tryggt Halmstad skapar vi av sammanhållning och tillit mellan oss som bor i kommunen. Med en politik för minskade klyftor så växer också tryggheten. Din bakgrund ska inte få avgöra din framtid. Vi Socialdemokrater vill förstärka arbetet för att ge alla barn goda uppväxtvillkor genom en generell välfärd och en jämlik skola som förmår utjämna skillnader. Men det krävs också riktade reformer, förebyggande arbete och särskilda insatser i kommunen för att minska kriminalitet och utslagning. I ett tryggt och säkert Halmstad behöver också beredskapen vid olyckor och kriser, vara god.
 

Åtgärder

 • Ge kriscentrum med flera aktörer i kommunen bättre förutsättningar att ge information, utbildning och stöd.
 
 • Drogfri ungdomstid. Förstärkt satsning på förebyggande och samordnande arbete mellan kommunens berörda verksamheter.
 
 • Meningsfull fritid för unga. Satsning på fritidsledare och fältassistenter, samt utveckling av deras roller. I samband med detta se över utbud av aktiviteter och mötesplatser för god spridning över kommunen.
 
 • Åtgärder vid spelmissbruk. Från och med 2018 har alla kommuner i Sverige ett lagstadgat ansvar att arbeta mot spelmissbruk.
 
 • Nolltolerans mot våld i hemmet, genom förbättrade förebyggande insatser.
 
 • Informationskampanjer för att utmana hedersnormer.
 
 • Tillgänglighet för alla. Universell utformning vid byggnation och nyproduktion, undanröjning av hinder i allt som redan finns, samt när detta inte räcker till - vidta skäliga åtgärder kopplat till individen.
 
 • Fler insatser för att personer med funktionsvariationer ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.
 
 • Ökad tillgänglighet till våra bad och stränder, genom att bland annat införa Sommarturer till vissa badplatser.
 
 • Interkulturellt perspektiv. SFI, utbildning och arbete är nödvändiga nycklar för en god etablering i Sverige. Vi vill dessutom främja det interkulturella perspektivet genom arenor för dialog och möte mellan människor.  tex. genom utveckling av språkvänner, språkcaféer mm.
​​​​​​​
 • Räddningstjänsten. Se över dess kapacitet och funktion för att möta det faktum att vi ska bli 150 000 invånare år 2050.