SOCIALT ARBETE SOM ETT STÖD FÖR VÅRA MEDBORGAREVi vill se ett tryggt och säkert Halmstad för alla. Ett tryggt Halmstad skapar vi av sammanhållning och tillit mellan oss som bor i kommunen. Med en politik för minskade klyftor så växer också tryggheten. Din bakgrund ska inte få avgöra din framtid. Vi Socialdemokrater vill förstärka arbetet för att ge alla barn goda uppväxtvillkor genom en generell välfärd och en jämlik skola som förmår utjämna skillnader. Men det krävs också riktade reformer, förebyggande arbete och särskilda insatser i kommunen för att minska kriminalitet och utslagning. I ett tryggt och säkert Halmstad behöver också beredskapen vid olyckor och kriser, vara god.
 

Åtgärder

  • Avskaffa otrygga områden. För att få bort kriminella miljöer och droger ska vi förstärka förebyggandeenheten på socialförvaltningen. Med ökad närvaro i olika bostadsområden kan tryggheten främjas.
 
  • Stärka avhopparverksamheten för kriminella. För de som redan hamnat i kriminalitet och vill ta sig ur det ska vi starta en avhopparverksamhet som stöd, gärna i samverkan med bland annat Kriminalvården.
 
  • Att Öppna hjälpen ska permanentas och spridas. Projektet Öppna Hjälpen, en brygga mellan socialtjänst och medborgare, ska permanentas och spridas till fler geografiska områden än Andersberg, Oskarström och Vallås. Det innebär att kontaktpersoner från socialförvaltningen hjälper och utbildar invånare i deras närmiljö.
   
  • Stärka informationsinsatser gällande spelmissbruk, våldsutövande och våld i nära relationer. Vi ska utveckla arbetet mot spelmissbruk genom att öka informationen om att det finns stöd och hjälp att få. Detsamma gäller för män som utövar våld samt våld i nära relationer.
    
  • Utöka mötesplatser/fritidsgårdar till hela kommunen. Vi ska skapa mötesplatser/fritidsgårdar i hela Halmstads kommun, även serviceorter, där fritidsledare och fältassistenter i utvecklade roller kan ge unga meningsfull fritid genom kultur- och fritidsaktiviteter.  
 
  • Fler insatser för att personer med funktionsvariationer ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Daglig verksamhet ska utvecklas genom att ta vara på individernas tankar och idéer kring hur verksamheten kan drivas. Inom kommunen ska också skapas praktikplatser och anställningar för personer med funktionsnedsättning.
 
​​​​​​​